Koreni

Koreni – Novembar 2015. Serbia Fashion Week Novi Sad